About Us

    สื่อมวลชนเป็นกระบอกเสียงของสังคม สามารถชี้นำและให้ทราบข้อเท็จจริงของข่าวสารได้ ซึ่งในประเทศไทยมีสื่ออย่หลากหลายประเภท และมุมนำเสนอข่าวสารที่แตกต่างกันไป เพื่อสร้างเอกลักษณ์และช่วงชิงความนิยมจากการนำเสนอข่าวนั้น แต่ข่าวในเชิงสร้างสรรค์ หรือข่าวที่เป็นประโยชน์แก่สังคมนั้นมีไม่มากนัก ส่วนหนึ่งก็อาจเป็นเพราะความต้องการของผู้รับข่าวสารนั้น ต้องการรับข่าวสร้างที่รวดเร็วทันใจ ข่าวที่เกี่ยวกับสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการเมือง หรือสังคม อาชญากรรม ก็ตามทำให้ข่าวในลักษณะนี้ถูกผลิตออกมาจำนวนมาก

    Speaker. เราจึงมีความตั้งใจที่จะสร้างสังคมคุณภาพ โดยการนำเสนอข่าวสารในเชิงสร้างสรรค์ ให้ความรู้ แนวคิดที่แตกต่าง และเป็นกระบอกเสียงของคนรุ่นใหม่ ได้แสดงความคิดเห็นโดยกว้างขวาง ภายใต้ความเท่าเทียม และเคารพความเห็นของผู้อื่น

“คนรุ่นใหม่”

ไม่ได้หมายถึงคนที่อายุน้อยๆ หรือคนวัยหนุ่มสาว แต่หมายถึงทุกคนที่พร้อมจะยอมรับการเปลียนแปลงในทุกด้าน และต้องการเห็นสิ่งใหม่ๆ ไม่ยึดติดกับสิ่งเดิม ๆ กล้าที่จะแสดงออกความคิดเห็นที่เป็นประโยชย์ต่อสาธารณะ และที่สำคัญคือการเคารพความคิดของคนอื่น

“ข่าวสร้างสรรค์ คืออะไร?”

ข่าวสร้างสรรค์มีหลากหลายมุมมอง แต่สำหรับ Speaker. เรานิยามว่าคือข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ให้ความรู้ และปลุกสร้างความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ และเป็นข่าวสร้างที่สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างอิสระ บทพื้นฐานความเท่าเทียม และการเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น