‘จีน-ไทย’ ลงนามความร่วมมือการเกษตรภายใต้กองทุนพิเศษล้านช้าง-แม่โขง

0
213

หยางซิน อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และดร. ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประเทศไทย ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรภายใต้กองทุนพิเศษล้านช้าง-แม่โขง ประจำปี 2020 ณ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันอังคาร (17 พ.ย.) ที่ผ่านมา

ตามบันทึกฉบับดังกล่าวระบุว่าฝ่ายจีนจะสนับสนุนไทยใน 4 โครงการ ได้แก่ ความปลอดภัยทางอาหาร การควบคุมศัตรูพืช การบริหารที่ดิน และการส่งเสริมระบบเกษตรกรรมที่ยั่งยืน

ความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง เป็นแพลตฟอร์มความร่วมมือรูปแบบใหม่ในระดับอนุภูมิภาค ที่ร่วมกันริเริ่มและสร้างขึ้นโดยจีน กัมพูชา ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม เมื่อปี 2016 ซึ่งเกษตรกรรมเป็นหนึ่งในประเด็นที่ความร่วมมือดังกล่าวให้ความสำคัญ

ปี 2017 จีนจัดตั้งกองทุนพิเศษสำหรับใช้ในความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง เพื่อสนับสนุนโครงการความร่วมมือขนาดกลางและขนาดย่อยที่นำเสนอโดยหกประเทศข้างต้น

ช่วงสองปีที่ผ่านมา จีนจัดหาทุนสนับสนุนโครงการความร่วมมือด้านการเกษตรของไทยรวม 9 โครงการ มูลค่ารวมเกือบ 2.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 68 ล้านบาท) ซึ่งโครงการเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรระดับรากหญ้าและช่วยให้ไทยสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการผลิตทางการเกษตรที่ทันสมัยแก่ประเทศเพื่อนบ้าน

การดำเนินโครงการดังกล่าวจะช่วยปรับปรุงข้อด้อยของการพัฒนาการเกษตรในประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่โขง รวมถึงไทย เพิ่มขีดความสามารถของประชาชนในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการผลิตทางการเกษตรของอนุภูมิภาคล้านช้าง-แม่โขงในระดับโลก

ข้อมูล : Xinhuathai.com